relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ข้อมูลวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (การออกคำสั่ง จป.) 120
2 มอบหมายอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 401
3 บุคลากรตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 290
4 หลักการใช้ดุลพินิจ 368
5 การฟื้นฟูกิจการ 904
6 พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๒๐ กรณีการย้ายสถานประกอบกิจการขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ 322
7 การพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการการเมือง 295
8 ระเบียบการเลือกตั้งคณะไตรภาคีของกระทรวงแรงงานขัดต่อกฎหมายหรือไม่? 213
9 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๕๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือไม่ 471
10 การประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ ... ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 308
 
Free joomla templates