ประชุมหารือปัญหาข้อกฎหมาย เรื่อง งานขนส่ง และการเรียกเก็บหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน พิมพ์

วันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นประธานการประชุมพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของ บริษัท เวลเซิร์ฟ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักคุ้มครองแรงงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานพื้นที่ ๙ และเจ้าหน้าที่กองนิติการ ณ ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น ๑๒ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน