ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ พิมพ์

เมื่อวันอังคารที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายในการดำเนินการบูรณาการ การตรวจสอบสภาพการจ้างและการทำงานในกิจการประมงทะเล และกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐(พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน