รายงานผลความคืบหน้าการเป็นทนายความฟ้องคดีให้ลูกจ้าง พิมพ์

ผลการดำเนินคดีทำให้บริษัท เอ็ม ฟินิกซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด นายจ้าง จ่ายเงินสดแก่ลูกจ้าง ๒๖๓ คน จำนวน ๗๓๗,๐๐๐ บาท และไม่ติดใจเรียกร้องเงินอื่นที่ลูกจ้างต้องรับผิดชอบต่อนายจ้าง จำนวน ๓๕,๒๗๔,๘๖๗ บาท รวมเป็นสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้าง ได้รับทั้งนั้น จำนวน ๓๖,๐๑๑,๘๗๖ บาท จากทุนทรัพย์ ทั้งสิ้น จำนวน ๖๕,๗๐๕,๑๑๒ บาท คิดเป็น ๕๔.๘% ของทุนทรัพย์ตามฟ้อง