การตรวจและประเมินโครงการประกวดกิจกรรม 5 ส

Post on 02 ธันวาคม 2560
by Legal
ฮิต: 71

นายอนุชน วรินทร์เสถียร ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าตรวจและประเมินโครงการประกวดกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2559 ของหน่วยงานกองนิติการและศูนย์ Call Center ณ กองนิติการ ชั้น 12 และ ชั้น 15 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 0011