การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พิมพ์

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางกาญจนา เทวะศิลชัยกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน