การประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ .... ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ พิมพ์

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ .... ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗?ในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน