การประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ .... ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ และการประชุม K.M. กองนิติการ พิมพ์

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นประธานการการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ .... ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ และการประชุม K.M. กองนิติการ ครั้งที่๑/๒๕๕๗ เรื่อง หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อประชุม?ในวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

?