การประชุมชี้แจงภารกิจงานนิติการด้านการดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่ง พิมพ์

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงภารกิจงานนิติการด้านการดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่ง ให้แก่นิติกรและพนักงานตรวจแรงงาน สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑-๑๐?ในวันอังคารที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน