การประชุมแก้ไขปัญหาการใช้ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พิมพ์

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ เป็นประธานการประชุมเรื่อง การแก้ไขปัญหาการใช้ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีผู้แทนจากสำนักคุ้มครองแรงงาน สำนักความปลอดภัยแรงงาน และเจ้าหน้าที่กองนิติการเข้าร่วมประชุม ณ?วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น ๑๒

?