ประชุมหารือเกี่ยวกับร่างระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นหน่วยรับรอง หน่วยตรวจการประเมินและการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย พ.ศ. .... พิมพ์

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาและยกร่างกฎหมายร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับร่างระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นหน่วยรับรอง หน่วยตรวจการประเมินและการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ชั้น ๑๓ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน