ประชุมพิจารณาคำร้องตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พิมพ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้อำนวยการกองนิติการ ได้เป็นประธานการประชุมหารือปัญหากฎหมาย เรื่องการพิจารณาคำร้องตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่นายจ้างและลูกจ้าง และเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น ๑๒ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน