การประชุมแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ และกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๗ พิมพ์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาและยกร่างกฎหมาย เป็นประธานการประชุมแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น ๑๒ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน