สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแห่งประเทศไทย (สพท.) ได้ยื่นหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พิมพ์

วันนี้ (วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘) ณ อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น ๒ นายมนัส โกศล ผู้แทนจากสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแห่งประเทศไทย (สพท.) ได้ยื่นหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขอให้กระทรวงฯ สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) โดยมี นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน และ นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้รับหนังสือดังกล่าวแทน