ประชุมเรื่องอำนาจหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานราชการ พิมพ์

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมแนวทางในการกำหนดคุณสมบัติ อำนาจหน้าที่และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานราชการ ที่จะแต่งตั้งให้เป็นพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้้น ๘