ประชุมหารือร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.... และร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.... พิมพ์

นายสุวิทย์ สุมาลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) โดยมีนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้อำนวยการกองนิติการ ร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน