ประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าปรับผู้กระทำผิด พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 ครั้งที่ 3/2558 พิมพ์

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าปรับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๑ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน