ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ พิมพ์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แถลงต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อเสนอเรื่องการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙ และร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา โดยมี นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้อำนวยการกองนิติการ และเจ้าหน้าที่กรมร่วมเป็นผู้ชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยผลการประชุมที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ และรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ และให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาเพื่อเข้าสู่วาระต่อไป