ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ พิมพ์

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองนิติการได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ โดยมีนายสุวิทย์ สุมาลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม และมีนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องประชุม ศ นิคม จันทรวิทุร