การประชุมคณะกรรมการพิจารณา เร่งรัดติดตามร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ พิมพ์

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. กองนิติการ โดยกลุ่งานพัฒนาและยกร่างกฎหมายได้จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณา เร่งรัดติดตามร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ขึ้น ณ ห้องประชุม ศ.นิคม  จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม นายพีรพัฒน์  พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นเลขานุการ และนายอนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัตินี้ มาแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการยกร่างกฎหมายลำดับรอง ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนได้รับทราบ