การประชุมคณะทำงานดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ พิมพ์

วันนี้ (วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้อำนวยการกองนิติการ ประธานคณะทำงาน ได้มอบให้นายครรชิต มโนวรางกูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมายนิติกรรมและสัญญา เลขานุการ เป็นประธานคณะทำงานแทน ในการประชุมคณะทำงานดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยคณะทำงานฯ ได้เรียนเชิญนายอิศเรศ อิศโรสกุล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐