โครงการเสวนาวิชาการเพื่อสร้างสรรค์แรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล...ก้าวย่างสู่การพัฒนาพาณิชยนาวีไทยอย่างยั่งยืน พิมพ์

วันนี้ (วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.) นายอนันชัย อุทัยพัฒนาชีพ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและวิทยาการบรรยาย โครงการเสวนาวิชาการเพื่อสร้างสรรค์แรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล...ก้าวย่างสู่การพัฒนาพาณิชยนาวีไทยอย่างยั่งยืน ให้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาคเอกชน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค