ประชุมหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พิมพ์

วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้เข้าร่วมประชุม รวม ๑๕ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองนิติการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ผู้แทนสำนักแรงงานสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กองนิติการ สาระสำคัญ เพื่อทราบ สรุปสาระสำคัญตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ และเพื่อพิจารณา ๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ หมายถึง นายจ้าง ผู้ประกอบกิจการใดบ้าง ๒) การจ้างลูกจ้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ หมายถึง การจ้างลูกจ้างในลักษณะใดบ้าง และ ๓) แนวทางการดำเนินการตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมฯ ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘