กองนิติการฟ้องคดีแพ่งให้ลูกจ้าง พิมพ์

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ นิติกรกลุ่มงานคดีแพ่ง กองนิติการ กรมสวัสดิดารและคุ้มครองแรงงาน เป็นทนายความฟ้องคดีแรงงานให้ลูกจ้าง บริษัท เอ็ม ฟีนิกซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด รวม ๒๓๙ คน ต่อศาลแรงงานภาค๓ กรณี บริษัท เอ็ม ฟีนิกซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด จ้างลูกจ้างดังกล่าวไปทำงานเก็บผลไม้ป่าและไม่ได้รับค่าจ้าง และค่าเสียหายเป็นเงินรวม ๕๙,๔๘๑,๓๑๒ บาท ให้แก่ลูกจ้าง