การประชุมการออก กฎกระทรวง พิมพ์

003 1 วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย พร้อมเจ้าหน้าที่กองนิติการ และเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยแรงงานได้ ร่วมประชุมการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

(๑) กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริการ จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ...
(๒) กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริการ จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับนั่งร้าน ค้ำยัน ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่ว พ.ศ. ...