การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ พิมพ์

untitled 1

ด้วยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๐ โดยมีเรื่องของกระทรวงแรงงานจำนวน ๑ เรื่อง คือ ร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว มีผู้แทนกระทรวงแรงงานทำหน้าที่ชี้แจงต่อสนช.

คือ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบอี กสร. และนางนิตยา อัยราวงศ์ ผอ.กน. กสร. โดยผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไปดังต่อไปนี้
๑. วาระที่ ๒
๑.๑ ร่างม.๓ - เห็นด้วย ๒๐๖ เสียง /ไม่เห็นด้วย ๑ เสียง /งดออกเสียง ๓ เสียง
๑.๒ ร่างม.๔ - เห็นด้วย ๒๐๗ เสียง /งดออกเสียง ๓ เสียง / ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง
๑.๓ ร่างม.๕ - เห็นด้วย ๒๐๘ เสียง / งดออกเสียง ๓ เสียง

๒. วาระที่ ๓
 - เห็นด้วย ๒๐๘ เสียง /งดออกเสียง ๓ เสียง