การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ พิมพ์

วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้แทน สำนักแรงงานสัมพันธ์ กองนิติการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ เพื่อพิจารณาข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายของรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน