การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและขั้นตอนการทำงาน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๖ พิมพ์

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายจเร พูลช่วย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนิติการ และนายมนตรี มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา ได้จัดประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมายฯ และเจ้าหน้าที่สายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและขั้นตอนการทำงาน รวมถึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังในการตอบคำถามแก่ผู้บริการผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๖ โดยเฉพาะการรับเรื่องร้องตรวจแรงงานให้สอบถามข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้ครบถ้วน และประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ณ ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น ๑๒ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน