มีประกาศห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงานทุกพื้นที่ ลูกจ้างฝ่าฝืนถือเป็นความผิดกรณีร้ายแรง

Post on 31 ตุลาคม 2560
by Legal
ฮิต: 621

 เรื่อง โรงงำนของนำยจ้ำงผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำมีส่วนประกอบที่เป็นวัสดุติดไฟง่ำย และ โรงงำนเคยถูกเพลิงไหม้เสียหำย นำยจ้ำงจึงมีประกำศห้ำมสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงำนทุกพื้นที่ ลูกจ้ำง สูบบุหรี่ในห้องน้ ำ ถือว่ำเป็นกรณีร้ำยแรง

เลิกจ้ำงไม่ต้องจ่ำยค่ำชดเชย

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2001-1060.pdf)2001-1060.pdfย่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๖๙/๒๕๖๐161 kB