แนวปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินคดีอาญา กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน พิมพ์

 ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีนโยบายในพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิด ติดตามผลการดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์และแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ภายหลังจากที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดโดยการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน โดยกรมได้จัดทำแนวปฏบัติการติดตามผลการดำเนินคดีอาญากรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ กำชับและสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิด โดยการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษในชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งคดีอยู่ในอำนาจการดำเนินการของพนักงานสอบสวน ให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏบัติฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินคดีอาญาของพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (001.pdf)001.pdfแนวปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินคดีอาญา กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน94 Kb223