ฎีกาที่น่าสนใจ พิมพ์

deka

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๕๑/๒๕๕๙hot-issue

เรื่อง แม้นายจ้างถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วทำให้อำนาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของโจทก์ตกแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวกับตาม แต่หาเป็นผลทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างต้องสิ้นสุดหรือระงับไปไม่ ลูกจ้างจึงมีหน้าที่เข้าทำงานตามสัญญาจ้างต่อไปและมีสิทธิได้รับค่าจ้างจนกว่าจะมีการเลิกจ้าง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๐๓๗/๒๕๕๙๙hot-issue
เรื่่อง นายจ้างถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมเป็นผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินและกิจการของนายจ้าง
การที่พนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งโดยสอบข้อเท็จจริงเพียงแค่กรรมการผู้จัดการ แต่ไม่ได้เรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์มาให้ข้อเท็จจริงคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

>>>>สรุปย่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๕๑/๒๕๕๙, ๑๐๐๓๗/๒๕๕๙


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๕๕๐/๒๕๕๘
เรื่อง นายจ้างมีเจตนาย้ายสานักงานจากกรุงเทพ ไปจังหวัดสมุทรสาคร โดยทยอยย้ายทีละแผนกรวมเวลา ๒ ปีเศษ จึงปิดการดาเนินการที่สาขากรุงเทพ แม้จดเปลี่ยนแปลงให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นสานักงานใหญ่และสานักงานกรุงเทพเป็นสาขาก็ตาม ก็ถือเป็นการ “ย้ายสถานประกอบกิจการ” ตามมาตรา ๑๒๐ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๕๕๖/๒๕๕๙
เรื่อง แม้นายจ้างย้ายลูกจ้างไปเพียงบางแผนกไปอยู่โรงงานแห่งใหม่อันมิใช่สาขาเดิม ที่นายจ้างมีอยู่ก็ตาม แต่นายจ้างได้ปิดแผนกนั้นทั้งหมดถือเป็นการ “ย้ายสถานประกอบกิจการ” ตามมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

>>>>สรุปย่อคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๕๕๐/๒๕๕๘, ๙๕๕๖/๒๕๕๙