ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการกองนิติการ พิมพ์

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองนิติการ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ นายอภิญญา ?สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องทำงานกองนิติการ ชั้น ๑๒ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน