การหารือกรณีมาตรา ๗๕ พรบ.คุ้มครองแรงงาน ๒๕๔๑ พิมพ์

วันนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เป็นประธานการประชุมหารือกรณีมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน