ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2558 พิมพ์

ในวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ. ..... ครั้งที่ 1/2558 ?ณ ห้องประชุมสำนักปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๕ กระทรวงแรงงาน