ประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและแก้ไขบัญหาการค้ามนุษย์ พิมพ์

นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (ซึ่งเกี่ยวกับการบังคับใช้กฏกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.๒๕๕๗) โดยเกี่ยวกับการตรวจแรงงานของพนักงานตรวจแรงงาน และนิติกรเกี่ยวกับการดำเนินคดี ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘ ในวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘