ประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าปรับผู้กระทำผิด พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 พิมพ์

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าปรับ ผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน