ผู้ตรวจสมภพไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายสมภพ  ปราบณรงค์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ได้แก่ พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธรูปประจำกระทรวงแรงงาน พระพุทธชินราชประดิษฐานหน้ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พระภูมิชัยมงคลและศาลพ่อปู่โพธิราช และศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์  เนื่องในโอกาสเข้าทำงานในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมในวันแรก