โครงการพัฒนาศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย พิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้กับนิติกรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ คน

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้กับนิติกรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ คน และได้รับเกียรติจากนายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิติกรได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อการบังคับใช้กฎหมาย ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แนวทางการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาในกฎหมายซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรม แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด อายัดและการจำหน่ายหนี้สูญ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนรวบรวมปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อกฎหมายระเบียบและแนวปฏิบัติงานของกรมฯ ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานของนิติกร และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ ธันวาคม ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอน คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี