การประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ พิมพ์

0002

กองนิติการจัดประชุมชี้แจง เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าถึงตัวบทของกฎหมายได้ชัดเจนขึ้น

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย เป็นประธานการประชุมชี้แจง เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภทเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน การปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อลดภาระของนายจ้างในการนำส่งสำเนาข้อบังคับดังกล่าว และการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยเพื่อคุ้มครองลูกจ้างกรณีที่เกษียณอายุจากการทำงาน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าถึงตัวบทของกฎหมายได้ชัดเจนขึ้น