การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ พิมพ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐๐-๑๔.๐๐ น. นายอภิญญา สุจริตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๑ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน