มอบหมายอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พิมพ์

คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๓๗๐/๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (201512091326.pdf)201512091326.pdfมอบหมายอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑352 Kb335