การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (การออกคำสั่ง จป.) พิมพ์

๑. ผลกระทบของคำพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๘๒๔/๒๕๕๖ ต่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
๒. การปรับปรุงแก้ไขมาตรการในการบังคับใช้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และการเพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้น

๔. การดำเนินคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (0001.pdf)0001.pdfการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน693 Kb406