คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๘/๒๕๖๐ พิมพ์

untitled 1

เรื่อง แม้สัญญาจ้างแรงงานจะทำที่ต่างประเทศ และเจ้าของเรือและคนประจำเรือจะไม่มีสัญชาติไทย เมื่อมูลคดีเกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทย ศาลแรงงานจึงมีอำนาจรับคำฟ้องไว้พิจารณา

ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘

>>>>ย่อคำพิพากษา<<<<<