linedlpw02

legal01

Infographic7

images

books 
001

labour

6456938
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1362
5268
16726
6405470
28765
175443
6456938
Your IP: 192.168.2.69
2023-12-07 09:56

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร

Post on 03 ธันวาคม 2558
by Super User
ฮิต: 27417

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นให้เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีประสิทธิภาพ และได้รับความเชื่อถือสูงสุด


พันธกิจ

  • ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดีให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน กำกับและให้ความเห็นในการประสานงานคดี
  •  พัฒนากฎหมายแรงงานให้เป็นสากล สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และอนุสัญญาขององค์การแรงงาน ระหว่างประเทศ
  •  ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินคดีอาญา ระเบียบ แนวปฏิบัติ และคำสั่งเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายแรงงาน กำกับและให้ความเห็นในการประสานงานคดี
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ รวบรวม และเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และตรวจสอบนิติกรรมสัญญา เพื่อการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมและพัฒนากฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และคำสั่ง ในการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การยึด อายัด และขายทอดตลาดหลักทรัพย์สิน และการติดตามหนี้กองทุนตามกฎหมาย 

วัฒนธรรมองค์กร

L = Lawful หมายถึง ถูกต้องตามกฎหมาย

E = Efficiency หมายถึง มีประสิทธิภาพได้รับความเชื่อถือสูงสุด

G = Good Service หมายถึง การให้บริการทางด้านกฎหมายที่ดี มีประสิทธิภาพ

A = Accountability หมายถึง มีสำนึกรับผิดชอบต่อการให้ความเห็นทางกฎหมาย

L = Learning หมายถึง ใฝ่เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน