linedlpw02

 legal021

Infographic7

images

books 
001

labour

7526041
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
7920
6277
14197
7458807
140889
171847
7526041
Your IP: 192.168.2.69
2024-05-21 17:42

โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่

Post on 03 ธันวาคม 2558
by Super User
ฮิต: 20678

kongnitikarn01

 

ภารกิจและหน้าที่

 

งานบริหารทั่วไป

 • งานธุรการ งานสารบรรณ การรับ-ส่ง การเวียน หนังสือ
 • การจัดเก็บรวบรวม จัดพิมพ์เอกสาร บันทึกข้อมูล การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานการพัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ
 • งานการเงิน งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย

 • พัฒนาและยกร่างกฎหมาย กฎระเบียบ ให้เป็นสากล และเป็นธรรม
 • ให้ความเห็นเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย และเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป
 • ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกฎหมายแรงงานต่างประเทศ อนุสัญญา ข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา

 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
 • งานโทรศัพท์สายด่วน (Call Center) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • วินิจฉัยและตีความปัญหาข้อกฎหมาย
 • งานนิติกรรมและสัญญา
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการด้านกฎหมายและงานข้อมูลข่าวสารของราชการกรม
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

กลุ่มงานคดีแพ่ง

 • ร่างและกลั่นกรอง กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ คำสั่ง เกี่ยวกับการดำเนินคดีแรงงานทางแพ่งและคดีปกครอง
 • การดำเนินคดีแรงงานทางแพ่ง คดีปกครองการประสานพนักงานอัยการว่าต่างหรือแก้ต่างคดี กรณีอธิบดี กรม และเจ้าหน้าที่ถูกฟ้องคดีในการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
 • ดำเนินคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • วิเคราะห์และประมวลผล สำนวนคดีและคำพิพากษาฎีกาเพื่อให้ความเห็นในข้อกฎหมาย รวมทั้งเสนอแนะเจ้าหน้าที่เพื่อการดำเนินคดีและปฏิบัติงานกฎหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานคดีอาญา

 • ร่างและกลั่นกรองกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ คำสั่งเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา
 • ดำเนินคดีอาญากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
 • ดำเนินการงานคดีอาญาที่อธิบดี กรม และเจ้าหน้าที่ถูกฟ้องคดี เนื่องจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่
 • กำหนดแนวทาง และสนับสนุนการปฏิบัติงานคดีอาญา
 • วิเคราะห์และประมวลผล สำนวนคดีและคำพิพากษาฎีกาเพื่อให้ความเห็นในข้อกฎหมาย รวมทั้งเสนอแนะเจ้าหน้าที่เพื่อการดำเนินคดี
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานอุทธรณ์ และยึด อายัด ขาดทอดตลาดทรัพย์สิน

 • ร่างและกลั่นกรองกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ คำสั่ง แนวปฏิบัติการอุทธรณ์ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
 • พิจารณาอุทธรณ์ คำสั่ง คำวินิจฉัยตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่เป็นอำนาจหน้าที่ของอธิบดี
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ และตอบข้อหารือเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่ง การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน และดำเนินการยื่นคำขอเฉลี่ยทรัพย์ ขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย และในการฟื้นฟูกิจการ
 • ดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครอง ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย